Trần Thị Năm
Trần Thị Năm Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0982462239 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Trần Thị Chiên Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0983522526 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)