V/v hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.

Lượt xem:


UBND HUYỆN KRÔNG PẮC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
             
  Số: 745 /CV-PGDĐT Krông Pắc, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

V/v hưởng ứng cuộc thi “Những

tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và

làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học

2020-2021.

 

Kính gửi: Thủ trưởng các trường học trực thuộc.

 

 

 

Căn cứ Công văn số 1515/GDĐT-VP, ngày 06/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021;

 

Nhằm tuyên truyền về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; các gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu, học trò sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo;

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các trường học trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

Phổ biến Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021 do Báo GD&TĐ ban hành tại Quyết định số 646/QĐGD&TĐ ngày 17/9/2020 (được đăng tải trên Cổng thông tinh điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ: http://pgdkrongpac.edu.vn/, mục Thông báo) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị.

 

Đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử (Website ) và bảng thông báo của đơn vị.

 

Hướng dẫn các tác giả có bài viết gửi về Báo GD&TĐ trước ngày 28/02/2021 qua địa chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Thủ trưởng các trường học trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

Như trên;

Website ngành GD;

Lưu: VT.

 

 

Phạm Xuân Vinh